Puros indios cigars

Temat: Wojna a kredyt - co się mogło stać?
... wnioskiem o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, wypowiedzenie umowy kredytu... To roszczenia są od baaardzo dawna przedawnione. Wykreślenie wpisu w księdze jest tego potwierdzeniem i to bardzo mocnym. Można spać...
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=10372Temat: Zarzut przedawnienia
Przedawnienie długu następuje po trzech latach, jeśli nie doszło do podpisania żadnych umów czy dokonywania wpłat. Raty kredytu przedawniają się po tym samym okresie. Bank ma również możliwość wystawienia nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności, który jest ważny przez 10 lat. Istnieje możliwość jego wznowienia po upływie tego terminu, co w praktyce oznacza, że wierzytelności nie ulegają przedawnieniu. Podnoszenie zarzutu przedawnienia przez dłużnika w postępowaniu polubownym i pozasądowym nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Przedawnienie roszczenia nie wpływa bowiem na istnienie wierzytelności i prawo wierzyciela do domagania się zapłaty długu. Nawet w przypadku przedawnienia roszczenia wierzyciel lub podmiot działający w jego imieniu ma pełne prawo dochodzić zapłaty należności, zarówno w postępowaniu polubownym, jak i sądowym. Przedawnienie jest bowiem negatywną przesłanką procesową, której sąd nie uwzględnia z urzędu. Innymi słowy, po upływie terminu przedawnienia wierzyciel wciąż ma prawa zwracać się do dłużnika o spłatę długu. Po upływie terminu przedawnienia roszczenie nie wygasa, ale staje się tzw. zobowiązaniem naturalnym...
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=3733


Temat: kodeks cywilny art 415
1 Przedawnienie. KC: Art. 4421. § 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o ... sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu. 2 Tak, sąd nadaje tytułowi egzekucyjnemu klauzule wykonalności
Źródło: forum.easylaw.pl/viewtopic.php?t=99


Temat: postępowanie przeciwegzekucyjne
Proszę o pomoc. W piątek otrzymałem wezwanie od komornika do zapłaty b. dużej sumy na podstawie wydanego sądowego nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności. Do tej pory nie otrzymywałem żadnych pism. Dziś ... adres gdzie wynajmowałem mieszkanie lata temu. Nie miałem więc wiedzy o sprawie i nie mogłem zgłosić przedawnienia. Dowiedziałem się że mogę złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu i złożyć sprzeciw z zarzutem przedawnienia roszczenia oraz wniosek o wstrzymanie egzekucji. Czy ktoś może mi poradzić jak to mniej więcej powinno brzmieć ?
Źródło: darmoweprawo.pl/viewtopic.php?t=361


Temat: Niespłacony kredyt
bank skieruje sprawę do komornika prędzej, czy później. A przedawnienie sprawy następuje po 10 latach od podpisania umowy, z tym, że np. skierowanie sprawy do komornika zawiesza bieg przedawnienia. Spadek po...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=2002


Temat: PRÓCHNIK [PRC]
czerwca 2003 roku zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 26 sierpnia 2004 roku. 2. Sąd oddalił powództwo w pozostałym zakresie, w tym zarzut przedawnienia roszczenia z uwagi na wielokrotne uznanie długu przez Spółkę, co powodowało, w opinii Sądu, przerwanie biegu przedawnienia. 3. Sąd zasadził od banku PEKAO S.A. na rzecz Spółki kwotę 4.662,30 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. W związku z powyższym...
Źródło: makler24.pl/forum/viewtopic.php?t=21


Temat: [prawo] Alimenty na dziecko dla samotnej matki
że nawet w wypadku ich zaskarżenia, do czasu wydania orzeczenia przez sąd odwoławczy, pozwany musi płacić ustaloną kwotę. Jeśli mimo to zobowiązany nie płaci, należy z wyrokiem opatrzonym klauzulą wykonalności i tytułem wykonawczym zwrócić się do dowolnego komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Roszczenie o zapłatę zasądzonych alimentów przedawnia się po 3 latach. autor: Kamila Durka-Magolewska, adwokat
Źródło: life-forum.pl/viewtopic.php?t=182


Temat: Udowodnić przestępstwo
... § 1 KK . Sprawa ulegla przedawnieniu i nadaje sie do umorzenia. Co o tym myslicie?
Źródło: kryminalistyka.fr.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=4717


Temat: Postępowanie egzkucyjne - ostateczność.
to po umorzeniu postępowania przedawnienie biegnie od nowa. Jednak nie dotyczy to przypadku umorzenia postępowania z mocy samego prawa gdyż uważa się że w tym wypadku nie nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia....
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1214


Temat: Udowodnic przestepstwo oszustwa
... umowy pozyczek, depozytu i pelnomocnictwa, czyli nastapilo przywlaszczenie majatku przez p.Y. Art. 284 § 1 KK . Sprawa ulegla przedawnieniu i nadaje sie do umorzenia. W tej sytuacji, to poszkodowani musza...
Źródło: kryminalistyka.fr.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=4718